2012

 • Obec Východná:
  kanalizácia a ČOV Východná
  výtlačné potrubie Východná-Hybe
 • Šaštín - Stráže:
  revitalizácia gravitačnej kanalizácie
  realizácia splaškovej kanalizácie
  realizácia domových prípojok
  realizácia ČS1, ČS2, ČS3