2013

 • I/61 Trenčín - most
  výkopové a zemné práce
  práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  práce na vrchnej stavbe diaľníc, spodnej stavbe diaľníc, izolačné práce proti vode
  špeciálne základové práce
 • Sládkovičovo - kanalizácia a ČOV
  vybudovanie kanalizácie
  Vybudovanie vodovodnej prípojky
 • Obytná zóna MONARI Bratislava
  vyrovnávanie podkladu so štrkodrvou
  úprava pláne so zhutnením
  realizácia podkladovej vrstvy z prostého betónu
  realizácia krycej vrstvy z obalového kameniva a asfaltového betónu
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod PIEŠŤANY
  Valaská Belá - oprava opevnenia na toku Nitrica
  Dvory nad Žitavou, Stará Žitava - čistenie v RKM 20.000-21.000
  Siladice - oprava pravostranného brehu
  Slovany - čistenie usadzovacej nádrže
  Dvorníky - oprava ľavostranného brehového opevnenia