2017

 • Žilinská teplárenská, a.s. - Udržiavacie práce horúcovodného rozvodu v časti OD Carrefour -Plaváreň
  výmena horúcovodného potrubia
  dodávka, výstavba a uvedenie do prevádzky nových predizolovaných potrubí HV rozvodu
  uvedenie povrchu do riadneho stavu

 • MONDI SCP, a.s.
  vybudovanie novej skládky dreva vrátane komunikácií
 • Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS Plevník - Drieňové
  výstavba novej asfaltovej komunikácie (frézovanie podkladu s prevápnením, resp. stabilizáciou, zabezpečenie cestného telesa proti priečnemu zosuvu, násyp cestného telesa, realizácia 2-násobného asfaltového koberca, vybudovanie oporných múrov, priečnych odvodňovacích priepustov, cestných zvodidiel, úprava bočného telesa a priľahlého svahovitého terénu) a výstavba protipožiarnej nádrže
 • Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty a výstavba protipožiarnej nádrže LPS Plevník - Drieňové
 • CROSS - bytový dom, Martin
  výstavba apartmánového domu s občianskou vybavenosťou
 • Vyraďovanie JE-A, Jaslovské Bohunice
  príprava priestoru pre vyradenie
  zdemontovanie a nafragmentovanie potrubných trás, zakopanie výkopových jám betónovou drvinou
  upráva vrchnej vrstvy zásypu
 • Obec ĽUBELA - odstránenie havarijného stavu
  odstránenie naplavených hornín z dvorov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
  odvezenie a uloženie hornín
  vyčistenie a opätovná úprava prícestných rigolov

  obnova lomovým kameňom v rizikových miestach
 • Liptovské Kľačany - odstránenie havarijného stavu
  výkon povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác počas III.SPA a II.SPA
 • Prepojenie vodojemu MLYNÁRCE - PnSV

 • Modernizácia a zateplenie MŠ Medzilaborce nad Oravou
  bleskozvod, vykurovanie, výmena osvetlenia, zateplenie budovy
 • Oravský Podzámok - I/78 - sanácia zosuvu
  odstránenie spevnených plôch a krytov bitumenovaných
  odstánenie podkladov z drveného kameniva

  výplne trativodov štrkopieskom, kamenivo, oporný múr
 • Lesná cesta Bacúšska - sanácia povodňových škôd
 • Základná škola s materskou školou Dolný Kubín
  odstránenie havarijného stavu - výmena okien
 • Kamenný mlyn - obytná zóna, IV. etapa
  vybudovanie pozemných komunikácií, vodovodu vrátane prípojok
  kanalizácia dažďová a splašková
  plynovod - prípojky, NN prípojky
  verejné osvetlenie, sadové úpravy
 • Obec Turčianska Štiavnička
  odkanalizovanie domácností na ulici Hviezdoslavovej a rozšírenie kanalizácie v dĺžke 15m na ulici 9. Mája
 • Základná škola s materskou školou Dolný Kubín
  odstránenie havarijného stavu - výmena okien
 • Príprava strategického parku NITRA
  výstavba finálnych inžinierskych sietí strategického parku
  regulácia hladiny podzemnej vody
  pokládka dažďovej kanalizácie (kompletné zriadenie kanalizácie, vrátane výkopov, obsypov, zásypov, montáže potrubia, šachiet, čerpanie vody, montáž a demontáž paženia, montáž drenáže, osadenie studňových šachiet a ich utesnenie, popojenie a osdenie prechodiek)
  výstavba čerpacích staníc
 • Zariadenie pre seniorov, Zborov nad Bystricou
  ukončenie prác, kolaudácia a odovzdanie stavby do užívania